Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μέσω της Πλατφόρμας, παρέχεται στον Χρήστη, έναντι του ανταλλάγματος που προβλέπει ο τιμοκατάλογος της Πλατφόρμας, δικαίωμα χρήσης των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας που προσφέρει η Πλατφόρμα. Η παρούσα "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" (στο εξής «Πολιτική») περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πως τα διαχειριζόμαστε και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν τις ίδιες έννοιες με τους όρους της Συμφωνίας (οι "Όροι"). Με την αποδοχή της Πολιτικής κατά την εγγραφή ή με την επίσκεψη στον Ιστότοπο ή / και τη χρήση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Μελλοντικά, η Πλατφόρμα ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του δικτυακού τόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Πλατφόρμας διέπεται από ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ειδικότερη αυτή Πολιτική θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η ειδικότερη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι: 1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε. 2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας. 3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο και την χρήση αυτού. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το απόρρητό σας ως γενικό χρήστη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όχι ως πελάτη που λαμβάνει συμβουλές ή διαβουλεύσεις για την ψυχική υγεία μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από έναν Σύμβουλο (ιατρικό απόρρητο). Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής με την επίσκεψη στην Πλατφόρμα και την χρήση της, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ορισμοί

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. «ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»: O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. “ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ”: Προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών/ευαίσθητα τα οποία αφορούν την υγεία (ψυχική και σωματική) των Χρηστών της Πλατφόρμας, όπως π.χ. δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και την παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική πληρωμή σας για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό ραντεβού, υπενθυμίσεις ραντεβού, ακυρώσεις ραντεβού.

Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους Χρήστες, για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης κάνει εγγραφή σε μια υπηρεσία της Πλατφόρμας, και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των Χρηστών στην Πλατφόρμα.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: (β) Χρήστες Πλατφόρμας: Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην Πλατφόρμα είναι η διεύθυνση IP σας, η ημέρα και ώρα τη επίσκεψής σας, η ακριβής σελίδα την οποία επισκεφτήκατε, από ποια σελίδα φτάσατε στην Πλατφόρμα μας, δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς της βελτίωσης των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης αυτής και παρακολούθησης και βελτίωσης της Πλατφόρμας και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης της Πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και της Πλατφόρμας μας από εσας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η Google Analytics. O τρόπος με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της Πλατφόρμας και για να προσφέρει στους επισκέπτες της την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Αποδέκτες δεδομένων & μεταφορά σε τρίτες χώρες

Αποδέκτες των δεδομένων του Χρήστη της Πλατφόρμας είμαστε εμείς και ο Σύμβουλος. Τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της σε εσάς συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως είναι τα χρησιμοποιούμενα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων με τα οποία η Πλατφόρμα διασυνδέεται για την παροχή των υπηρεσιών, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπηρεσιών τηλεφωνίας τους οποίους χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο υποχρεούμαστε ή δικαιούμαστε να ανακοινώνουμε τα στοιχεία. Ζητούμε από τους προαναφερθέντες τρίτους παρόχους υπηρεσιών να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και να συμφωνήσουν και να εγγυηθούν ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της παρούσας Πλατφόρμας δεν διαβιβάζονται σε εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η Πλατφόρμα ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δικτυακούς τόπους καθώς και να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.

Σκοποί επεξεργασίας/νομιμότητας

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της Πλατφόρμας περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Πλατφόρμας και για την χρήση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Δεν πωλούμε, διενέμουμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς: (α) Για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης) και των υπηρεσιών που προσφέρει. (β) Για την αποστολή επικοινωνιών, όπως, ανακοινώσεις υπηρεσίας και μηνύματα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού (εμπορική προώθηση, προσφορές κα) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους: 1) Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες; 2) Τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας.

Ασφάλεια δεδομένων

Για εμάς, η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών της Πλατφόρμας και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τόπου και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των Χρηστών μας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών της Πλατφόρμας και των Χρηστών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο Χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπισή μας έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην Πλατφόρμα μας. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας της Πλατφόρμας ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις της Πλατφόρμας μας και των υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε την Πλατφόρμα μας και καθώς περιηγείστε σε αυτήν και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε την Πλατφόρμα μας.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερη Πλατφόρμα, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση της Πλατφόρμας μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με την Πλατφόρμα μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση αυτής. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/ .

Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών.

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»). Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα:

  • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Θα διαγράψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχουμε άλλο έννομο δικαίωμα για να τα διατηρήσουμε. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός Χρήστη τότε δεν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες της στον εν λόγω Χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων.
  • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
  • Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.
  • Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
  • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
  • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές μας προστασίας προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@clicktotherapy.gr. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην Πλατφόρμα. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στην Πλατφόρμα. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση της Πλατφόρμας συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική.