Πληροφορίες σύστασης

Επωνυμία: CLICKTOTHERAPY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Επωνυμία (ξενόγλωσσα): CLICKTOTHERAPY PRIVATE COMPANY
Νομική μορφή: ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 157286703000
Κωδικός αριθμός καταχώρησης: 157286703000
Αριθμός Μητρώου επιμελητηρίου: 390371
Επιμελητήριο: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθμός φορολογικού μητρώου: 801457731